Ieder verdient een boek, gevestigd aan de Abdijstraat 3 in Aduard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Ieder verdient een boek

Abdijstraat 3

9831 RX Aduard

+31 6 55804459

Persoonsgegevens

Ieder verdient een boek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iederverdienteenboek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag

Ieder verdient een boek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– bellen of e-mailen naar aanleiding van jouw aanvraag en/of opdracht (grondslag Toestemming)

– afleveren van onze goederen/diensten (grondslag Overeenkomst)

– factureren na levering van onze goederen/diensten (grondslag Overeenkomst)

Persoonsgegevens bewaren

Ieder verdient een boek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is maximaal 3 jaar.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Cookies of vergelijkbare technieken

Ieder verdient een boek gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ieder verdient een boek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander (een door jou genoemde organisatie) te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@iederverdienteenboek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ieder verdient een boek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Persoonsgegevens beveiligen

Ieder verdient een boek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@iederverdienteenboek.nl.

Delen met anderen

Ieder verdient een boek verstrekt jouw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ieder verdient een boek heeft een verwerkersovereenkomst met Hostnet (hosting provider) om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ieder verdient een boek blijft verantwoordelijk voor de verwerkingen.